Download hier de PDF versie

Algemene voorwaarden QAmanagers B.V.

1.1. Definities
1.2. De klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van QAmanagers wordt gesloten.
1.3. Producten en diensten van QAmanagers: de door QAmanagers te exploiteren producten en diensten waarbij door de klant beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
1.4. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of mondeling bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van QAmanagers.

1.5. Toepasselijkheid
1.6. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met QAmanagers. Deze algemene voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos toegestuurd worden.

1.7. Aanbieding en acceptatie
1.8. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege QAmanagers gedaan, zijn vrijblijvend, behalve indien door QAmanagers schriftelijk anders is vermeld. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
1.9. Een aanbieding of offerte gedaan door QAmanagers heeft een geldigheidsduur van 30 dagen.
1.10. De klant is verplicht de gekochte zaken en diensten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

1.11. Aanvang van de werkzaamheden
1.12. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte-, voorstel of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door de klant, ontvangen en geaccepteerd door QAmanagers; overeengekomen vergoedingen dienen binnen 15 werkdagen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van QAmanagers.
1.13. Aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.

1.14. Duur en beëindiging
1.15. Partijen hebben over en weer het recht de overeenkomst te beëindigen met in achtneming van de in dit lid opgenomen bepalingen, waarbij opzegging altijd schriftelijk geschiedt tegen het einde van de maand.
1.16. Voor overeenkomsten met een onbeperkt termijn geldt een opzegtermijn van drie maanden.
1.17. Voor overeenkomsten met in beginsel een beperkte termijn, maar die stilzwijgend zijn verlengd geldt een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de verlengde termijn.
1.18. Overeenkomsten met een beperkte termijn zijn tussentijds niet opzegbaar
1.19. QAmanagers kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens QAmanagers niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
1.20. QAmanagers heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De klant heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
1.21. QAmanagers behoudt zich het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
1.22. de klant oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
1.23. de klant informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
1.24. de klant informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden, met de goede zeden, met de gedragscode;
1.25. de klant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
1.26. Overdracht van QAmanagers of een wijziging van de meerderheidszeggenschap in haar vennootschap is geen reden tot beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever.
1.27. Wanneer derden, waarvan QAmanagers zich bedient, haar prijzen met meer dan 5% verhoogt, dan heeft QAmanagers het recht deze verhoging direct door te belasten aan haar klant. De klant heeft alsdan het recht de overeenkomst binnen twee maanden na deze kennisgeving te beëindigen. Wanneer er binnen twee maanden geen reactie volgt wordt de verhoging als geaccepteerd gekwalificeerd en daarmee onherroepelijk.

1.28. Levering en leveringstijd
1.29. De door QAmanagers gehanteerde levertijd is bij benadering en er kunnen door de klant geen rechten aan worden ontleend. QAmanagers is pas in verzuim nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar daarbij een redelijke termijn is geboden.
1.30. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van QAmanagers zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
1.31. Het is QAmanagers toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is QAmanagers bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
1.32. Overigens verkrijgt de klant geen toegang tot de webserver voordat aan de betreffende betalingsvoorwaarden zijn voldaan.

1.33. Overmacht
1.34. Onder overmacht wordt verstaan alle feiten en omstandigheden vallend buiten de controle van QAmanagers, waardoor correcte nakoming van verplichtingen door QAmanagers verhinderd wordt.
1.35. QAmanagers is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.
1.36. Tijdens de overmacht situatie worden de leverings- en andere verplichtingen van QAmanagers opgeschort.

1.37. Prijzen
1.38. QAmanagers heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 28 dagen voordat deze ingaan aan de klant bekend gemaakt. De wijziging is onherroepelijk als de klant voor de wijzigingsdatum niet heeft gereclameerd.
Alle prijzen genoemd op de website van QAmanagers zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

1.39. Betalingsvoorwaarden
1.40. De betalingsverplichting van de klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
1.41. De verschuldigde kosten dienen, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, binnen 15 dagen na factuurdatum te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt QAmanagers het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. QAmanagers stuurt de klant per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
1.42. Indien de klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de klant de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan QAmanagers kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal QAmanagers een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het maken van bezwaar ontslaat de klant niet van zijn verplichting om voor betaling zorg te dragen aangaande het bedrag waarover geen dispuut is.
1.43. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaatsvinden door middel van een periodieke automatische incasso, waartoe de klant bij aanvang van de overeenkomst of later QAmanagers heeft gemachtigd.
1.44. In geval van automatische incasso dient de klant zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
1.45. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van de klant niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt QAmanagers een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van incassering.
1.46. QAmanagers is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 15 dagen na afsluiting van overeenkomst.
1.47. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de klant zullen de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

1.48. Intellectuele eigendomsrechten
1.49. Het is de klant toegestaan de op de QAmanagers site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), voor eigen risico te downloaden en te gebruiken.
1.50. De klant dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken te respecteren en vrijwaart QAmanagers ter zake van enige aanspraak.
1.51. Partijen garanderen dat alle informatie die van de andere partij ontvangen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven, tenzij de wet, en het doel en strekking van de gegevens zich daar tegen verzet. Klant zal nooit het intellectuele eigendom verkrijgen van de door QAmanagers geproduceerde en bedachte zaken.
1.52. De klant dient te garanderen dat alle door hem aangeleverde informatie juist en volledig is, en vrij van auteursrechten.

1.53. Aansprakelijkheid
1.54. QAmanagers is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar QAmanagers weinig of geen invloed op kan uitoefenen. QAmanagers is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met QAmanagers of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met QAmanagers.
1.55. QAmanagers is slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van QAmanagers voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
1.56. De klant is aansprakelijk voor en vrijwaart QAmanagers voor claims van derden als gevolg van het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van QAmanagers.
1.57. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. QAmanagers is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. QAmanagers is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
1.58. De klant is aansprakelijk voor alle schade die QAmanagers mocht lijden ten gevolge van een aan de klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
1.59. Wijzigingen in de gegevens van de klant dient de klant direct schriftelijk mede te delen aan QAmanagers. Als de klant dit niet doet, is de klant aansprakelijk voor eventuele schade die QAmanagers als gevolg daarvan lijdt.
1.60. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van QAmanagers beperkt tot het factuurbedrag van maximaal 3 maanden, of na rato van 3 maanden.
1.61. QAmanagers is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. QAmanagers zal zich inspannen om de werkzaamheden uit te voeren conform de wensen van de klant.

1.62. Overdracht van rechten en verplichtingen
1.63. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

1.64. Buitengebruikstelling
1.65. QAmanagers heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens QAmanagers niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. QAmanagers zal de klant hiervan tevoren over in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van QAmanagers kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
1.66. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de klant binnen een door QAmanagers gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor her-indienststelling heeft voldaan.
1.67. Na afloop van de overeenkomst met de klant zal de betreffende website niet meer gepubliceerd worden op het Internet tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.68. Reclame
1.69. De klant dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens QAmanagers vervalt.
1.70. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van QAmanagers.
1.71. Indien reclame gegrond is, worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
1.72. Reclame schort de verplichtingen van klant niet op.

1.73. Wijziging van de voorwaarden
1.74. QAmanagers behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, QAmanagers zal de gewijzigde voorwaarden binnen 28 dagen aan de klant bekend maken. De gewijzigde voorwaarden is onherroepelijk als de klant binnen 38 dagen na bekend maken niet heeft gereclameerd.

1.75. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1.76. Alle geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
1.77. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen QAmanagers en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
1.78. Op elke overeenkomst tussen QAmanagers en de klant is Nederlands recht van toepassing.

15 december 2020